Közérdekű adatok

I.   Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37.
Postacím: 1134 Budapest, Váci út 37.
Központi elektronikus levélcím: info @ dkuzrt . hu
Honlap:  www.dkuzrt.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálattal a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem rendelkezik.
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Ügyfélkapcsolati vezetővel a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem rendelkezik.

I.2. Szervezeti felépítés

 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. szervezeti felépítése

I.3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név Munkakör e-mail
Koszorús László Gáspár vezérigazgató info @ dkuzrt . hu
Siroki Attila József Igazgatóság elnöke info @ dkuzrt . hu
Takács József Igazgatóság tagja info @ dkuzrt . hu
Koszorús László Gáspár Igazgatóság tagja info @ dkuzrt . hu
Nagy Béla Felügyelőbizottság elnöke info @ dkuzrt . hu
Dr. Gulyás-Kovács Gergely András Felügyelőbizottság tagja info @ dkuzrt . hu
Dr. Solymár Károly Balázs Felügyelőbizottság tagja info @ dkuzrt . hu

I.4. Ügyfélkapcsolati vezető

Ügyfélszolgálattal a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem rendelkezik.

I.5. Testületi adatok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nincsen ilyen vagy nem értelmezhető.

I.6. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

I.7. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonában nem áll gazdasági szervezet.

I.8. Alapított alapítványok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek nincsen alapítványa, közalapítványa.

I.9. Alapított költségvetési szervek

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

I.10. Lapok, kiadványok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek jelenleg nincsen lapja, kiadványa.

I.11. Felettes szerv 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

– A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet,

– A kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet.

Alapszabály 

Szervezeti és működési szabályzat

II.2. Tevékenységek, feladatok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. célja a kormányzati informatikai beszerzések költséghatékony megvalósítása a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján, amelynek érdekében a Társaság a kormányzati beszerzéseket központi közbeszerzési rendszerben valósítja meg.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-ben nincsen ilyen feladat.

II.4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az érintett szervezet a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. részére, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott közbeszerzési díjat fizet.

II.6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Közadatokhoz való hozzáférés, igénylés módja: info @ dkuzrt . hu

II.7. Nyilvános kiadványok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek még nincsenek nyilvános kiadványai.

II.8. A testületi szerv döntései rendje

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

II.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

II.10. Hirdetmények, közlemények

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek még nincsenek.

II.11. Pályázatok adatai

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem írt ki pályázatot.

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Nyilvános megállapítások nincsenek.

II.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

1134 Budapest, Váci út 37.

 info @ dkuzrt . hu 

Az igénylés módja a megadott email-címre küldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását.

II.14. Statisztikai adatgyűjtések

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nincs tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

II.15. Statisztikai adatszolgáltatás

 

II.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek jelenleg nincs ilyen szerződése.

II.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek jelenleg nincs ilyen szerződése.

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

Nincsen különös és egyedi közzétételi lista a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél.

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nem értelmezhető.

II.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nem értelmezhető.

II.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nem értelmezhető.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló 20 – vagy meghosszabbítás esetén összesen 40 – munkanapos határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A per a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. esetében a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem rendelkezik ilyen megállapodással.

II.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem rendelkezik ilyen megállapodással.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Ilyen jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. vonatkozásában nincsen.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Éves költségvetés, beszámoló.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt időpontban teszi közzé.

III.2. Létszám és személyi juttatások

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél 43 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. vezetőinek összesített havi bruttó munkabére és díjazása: 15.288.000, -Ft, egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Ebből a vezérigazgató havi bruttó munkabére: 2.755.000, -Ft.

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem biztosít egyéb juttatásokat.

 III.3. Működési és fejlesztési támogatások

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

III.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

Jelenleg nincsen  ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződése.

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nincsen ilyen.

III.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nél nincsen ilyen fejlesztés és szerződés.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jelenleg nincsen ilyen szerződés, és összegzés.