Gyakran Ismételt Kérdések

Az alábbiakban a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alkalmazásával kapcsolatban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-hez (továbbiakban: DKÜ Zrt.) érkezett leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat találják.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetként hogyan, és mikortól tudunk regisztrálni a Korm. rendelet szerint meghatározott, DKÜ Zrt. által működtetett Portálra? Szervezetünk a Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének milyen határidővel köteles eleget tenni?

A Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó szervezet a kezdő naptól számított 90 napon belül – de nem korábban, mint a kezdő naptól számított 30. nap lejárta – köteles a Korm rendelet 1. § (4) bekezdésének 9. pontja szerinti Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálra feltölteni.

Hivatkozva a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakra, és arra, hogy a DKÜ Zrt. bejegyzése 2019. április 10. napján megtörtént, a kezdő nap a bejegyzést követő nap, azaz 2019. április 11. napja. A fentiek alapján a Portálon történő regisztrációra legkorábban a kezdő naptól számított 30.  nap lejártát – azaz 2019. május 10. napját – követően kerülhet sor. A Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerinti regisztrációs, adatszolgáltatási, és tájékoztatási kötelezettség a kezdő naptól számított 90 napon belül, azaz 2019. július 9. napjáig teljesíthető.   

A Portál elérhetőségéről a DKÜ Zrt. a www.dkuzrt.hu honlapon keresztül fog tájékoztatást nyújtani.

A kezdőnapot követően mely kormányzati informatikai beszerzéssel kapcsolatos eljárásrend alkalmazandó? Mit jelent a Korm. rendelet szerinti „moratórium”, avagy beszerzési tilalom?

A Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet az informatikai beszerzési igényét, a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét a kezdő naptól számított 150. nap elteltét követően tölti fel a Portálra.

A fentiek alapján az egyes informatikai beszerzések megindítása vonatkozásában a Korm. rendelet 3. fejezetében meghatározott eljárásrend a kezdő naptól számított 150. nap elteltét követően, azaz 2019. szeptember 8. napjától irányadó. Főszabály szerint a kezdő napot követő 150. nap elteltéig a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos „moratórium” lép életbe, mely beszerzési tilalom alól a Korm rendelet 30. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kivételek az irányadóak. (Lásd még: 3. kérdésre adott válaszok)

A DKÜ Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a kezdő napot követő 150. nap elteltéig Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján beszerzési, közbeszerzési eljárást a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezetek nevében, és javára nem folytat le.  Ezen időtartamot követően pedig kizárólag a DKÜ Zrt. által biztosított Portálon keresztül, a Korm. rendelet. 7. §-a szerint benyújtott, és a 3. fejezet szerinti eljárás rend szerinti beszerzési igénnyel kapcsolatosan jár el a DKÜ Zrt., egyedi döntésétől függően, mint ajánlatkérésre feljogosított szervezet, az érintett szervezet nevében és javára.

Milyen kivételek vannak a Korm. rendelet szerinti „moratórium”, beszerzési tilalom hatálya alól? Milyen esetben indíthat szervezetünk jogszerűen informatikai beszerzési igényének kielégítésére irányuló beszerzési, közbeszerzési eljárást?

A Korm. rendelet 30. § (5) és (6) bekezdései alapján a kezdő naptól számított 150. napig, azaz 2019. szeptember 7. napjáig bezárólag a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet saját hatáskörben kizárólag

– a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,

– az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,

– vagy a Kormány egyedi döntésén alapuló, egyéb beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.

Az egyes informatikai beszerzések megindítása vonatkozásában a Korm. rendelet 3. fejezetében meghatározott eljárásrend a kezdő naptól számított 150. nap elteltét követően, azaz 2019. szeptember 8. napjától irányadó.

A DKÜ Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a Korm. rendelet. 30. § (8) bekezdése alapján semmis az a beszerzési igény kielégítésére irányuló szerződés, melyet a fenti szabályok megsértésével megindított beszerzési, közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek.

Szervezetünknek milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van abban az esetben, ha a Korm. rendelet szerinti „moratórium”, beszerzési tilalom időtartama alatt informatikai beszerzési igénye kielégítése iránt beszerzési, közbeszerzési eljárást indított?

A DKÜ Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 30. § (5) és (6) bekezdései alapján a kezdő naptól számított 150. napig, azaz 2019. szeptember 7. napjáig bezárólag a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet saját hatáskörben kizárólag

– a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,

– az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,

– vagy a Kormány egyedi döntésén alapuló, egyéb beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.

A Korm. rendelet. 30. § (8) bekezdése alapján semmis az a beszerzési igény kielégítésére irányuló szerződés, melyet a fenti szabályok megsértésével megindított beszerzési, közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek.

A Korm. rendelet 30. § (7) bekezdése alapján a fenti kivételek alkalmazása esetében Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet a Korm. rendelet 30. § (5) és (6) bekezdései szerinti kivételi körbe eső, és annak alapján megvalósított informatikai beszerzési vonatkozásában köteles a Portálra feltölteni:

– a beszerzési igényt,

– annak indokolását, vagy a Kormány egyedi döntését,

– a beszerzés eredményéről szóló döntés, valamint – ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került – a szerződés másolatát, a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntést követő tíz munkanapon belül, de legkorábban a kezdő naptól számított 60. naptól, azaz 2019. június 9. napjától.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötött keretmegállapodások vonatkozásában lehetőség van-e arra, hogy szervezetünk a kezdő napot követően, azok alapján a keretmegállapodásos eljárás második részeként beszerzést valósítson meg? A Korm. rendelet hatálya az ilyen beszerzésekre is kiterjed?

A Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján a kezdő napot megelőzően a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött, valamint a kezdő napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések, valamint az azok alapján megkötött, valamint a kezdő napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát e rendelet nem érinti.

A fenti rendelkezéssel kapcsolatosan a DKÜ Zrt. tájékoztatja az érintett szervezeteket. hogy a Korm. rendelet hatálya a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra (továbbiakban KEF) is kiterjed a Korm rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, így az általa, mint érintett szervezet által megkötött keretmegállapodásokra a Korm. rendeletben írtakat alkalmazni kell, az átmeneti rendelkezésekben foglaltakkal összhangban.

Az átmeneti rendelkezés szerint a Korm. rendelet nem vonatkozik:

-kezdő napot megelőzően, az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött, keretmegállapodásokra vagy más keretjellegű szerződésekre

-a kezdő napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodásokra, vagy más keretjellegű szerződésekre

-a kezdő napot megelőzően az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött, keretmegállapodások, vagy más keretjellegű szerződések alapján megkötött szerződésekre,

-és a kezdőnapot megelőzően indított közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződésekre sem.

A fentiek alapján a DKÜ Zrt. felhívja valamennyi érintett szervezet figyelmét, hogy a KEF által, a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet szerint, a kezdőnapot megelőzően, informatikai beszerzések megvalósításának eredményeként megkötött keretmegállapodások továbbra is hatályosak, valamint a kezdő napot megelőzően indított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő keretmegállapodások is hatályosak lesznek. Ennek megfelelően a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, informatikai beszerzéseiket továbbra is a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján kötelesek megvalósítani, valamint a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet szerinti önként csatlakozó szervezetek beszerzéseiket továbbra is megvalósíthatják a fenti keretmegállapodások alapján. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a KEF által kötött keretmegállapodások, vagy más keretjellegű szerződések alapján megvalósított olyan közbeszerzési eljárásokra, amelyek megindítására a kezdőnapot követően kerül sor, a 2-4. sorszámú kérdésekre adott válaszokban foglaltak is értelemszerűen irányadóak.

A Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése alapján a kezdő naptól, azaz 2019. április 11. napjától számított 150. napig tartó „moratórium" alatt milyen eljárásrend az irányadó az üzletmenet vagy üzlet szempontjából kritikus, de prudens módon előre tervezett, így a Korm. rendelet szempontjából kivételnek nem minősülő eljárások soron kívüli jóváhagyására?

A Korm. rendelet 30. § (5) és (6) bekezdései alapján a kezdő naptól számított 150. napig, azaz 2019. szeptember 7. napjáig bezárólag a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet saját hatáskörben kizárólag:

  • a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,
  • az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,
  • vagy a Kormány egyedi döntésén alapuló, egyéb beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.

A „moratórium” időszaka alatt, a fenti kivételi körökkel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet a 1. § (4) bekezdésének 10. és 13. pontja szerinti fogalmakra:

… 10. rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény;

  1. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény, amely kritikus működési kényszer miatt jelentkezik.”

A fenti definíciókban foglalt feltételeknek együttesen kell teljesülnie, így ha az érintett szervezet egy olyan beszerzési igényt kíván kielégíteni, amelyet előre tervezett, akkor ezen beszerzési igény már nem felel meg a Korm. rendelet fent idézett pontjaiban foglaltaknak.

Amennyiben az érintett szervezet nem tudja egyértelműen megítélni, hogy beszerzési igénye az előző értelmező rendelkezésekben foglaltaknak megfeleltethető-e, akkor a beszerzési eljárás megindításához, a Korm.  rendelet 30. § (6) bekezdése alapján szükséges kezdeményeznie a Kormány egyedi döntését az alábbiak szerint.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára a 2019. május 8. napján kelt levelében tájékoztatta az érintett minisztériumok közigazgatási államtitkárait a Kormány egyedi döntését megelőző eljárásrendről.

A tájékoztató értelmében a Kormány egyedi döntését célzó előterjesztést az érintett minisztérium közigazgatási államtitkára útján kell benyújtani a miniszterelnök kabinetfőnöke részére a minisztérium és az általa felügyelt, irányított érintett szervezetek tekintetében.

A megküldött előterjesztéseket a miniszterelnök kabinetfőnöke nyújtja be a Kormány elé.

Milyen eljárási cselekmény minősül a beszerzési (nem közbeszerzési) eljárás indításának?

Összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseivel beszerzési eljárás megindításának az ajánlattételi felhívás megküldésének napja minősül.

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás alatt a Kbt. 3.§ 23. pontja szerinti, megkezdett eljárásokat kell érteni?

Igen, folyamatban lévő közbeszerzési eljárás alatt a Korm. rendelet vonatkozásában azon közbeszerzési eljárásokat kell érteni, amelyeknek a Kbt. 3. § 23. pontja szerinti megkezdésére legkésőbb a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti kezdőnapot megelőző napon sor került.  

Mi minősül 2019. év vonatkozásában informatikai beszerzési tervnek, illetve informatikai fejlesztési tervnek? Az adott szervezet saját beszerzési terve, mely tartalmazza az informatikai beszerzéseket is, megfeleltethető-e az informatikai beszerzési tervnek vagy az informatikai beszerzési tervet egy, a DKÜ Zrt. által meghatározott sablon és adattartalom alapján kell összeállítani? Amennyiben a 2019. év vonatkozásában informatikai beszerzési tervnek a Korm. rendelet szerinti, a DKÜ Zrt. által meghatározott sablon és adattartalom alapján összeállított terv tekintendő, úgy a saját beszerzési tervben szereplő informatikai igényeket tekinthetjük-e úgy, hogy azok a Korm. rendelet értelmében nem tervezett informatikai beszerzési igények?

 Korm. rendelet vonatkozásában éves informatikai beszerzési tervnek, illetve informatikai fejlesztési tervnek a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének 3. és 4. pontja szerinti fogalom értendő, amely nem feleltethető meg az adott érintett szervezet saját éves beszerzési, közbeszerzési tervének, tekintettel arra, hogy azok nem a DKÜ Zrt. által működtetett Portálon meghatározott struktúra, és adattartalom szerint részletezve kerültek elkészítésre, és a Portálon keresztül feltöltésre. Az érintett szervezet saját – tehát nem a Korm. rendelet szerinti informatikai – beszerzési, közbeszerzési tervében szereplő, az adott év során megvalósítani tervezett olyan igények, amelyek egyébként megfelelnek a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének 6. pontja szerinti informatikai beszerzési igény fogalomnak, a Korm. rendelet vonatkozásában az éves informatikai beszerzési, vagy fejlesztési tervben nem szereplő, ugyanakkor tervezett informatikai beszerzési igénynek minősülnek. 

Felhívjuk a figyelmet a 1. § (4) bekezdésének 10. és 13. pontja szerinti fogalmakra:

… rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény;

  1. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény, amely kritikus működési kényszer miatt jelentkezik.”

 A fenti definíciókban foglalt feltételeknek együttesen kell teljesülnie, így, ha az érintett szervezet egy olyan beszerzési igényt kíván kielégíteni, amelyet előre tervezett, akkor ezen beszerzési igény már nem felel meg a Korm. rendelet fent idézett pontjaiban foglaltaknak. 

A Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján a KEF által a kezdő napot megelőzően megkötött, vagy a kezdő napot megelőzően folyamatban lévő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodások alapján, a keretmegállapodásos eljárás „2. körére”, vagyis - a kezdőnapot megelőzően hatályban levő KEF keretmegállapodás alapján – a kezdő napot követően verseny újranyitásával, vagy közvetlen megrendeléssel lefolytatandó „2. körös” (köz)beszerzési eljárásokra (KEF 2. körös eljárások) és az ezek alapján kötendő visszterhes szerződésekre a Korm. rendelet hatálya kiterjed?

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a kezdő napon, vagy a kezdőnapot megelőzően, verseny újranyitásával, vagy közvetlen megrendeléssel lefolytatandó „2. körös” (köz)beszerzési eljárásokra (KEF 2. körös eljárások) és az ezek alapján kötendő visszterhes szerződésekre.  

Ajánlatkérő - a kezdő napot megelőzően hatályban levő KEF keretmegállapodás alapján -a kezdő napot követően lefolytatandó KEF 2. körös eljárások kapcsán - a Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése szerint - a 150 napos moratórium időszaka alatt saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény kielégítésére irányuló KEF 2. körös eljárást indíthat meg?

Igen, az érintett szervezet a 150 napos moratórium alatt saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 30. § (6) bekezdése alapján a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénytől, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénytől eltérő egyéb (standard) beszerzési igényre irányuló KEF 2. körös eljárást - a kezdő naptól számított 150. nap lejártáig - saját hatáskörben csak a Kormány egyedi döntése alapján indíthat?

Igen, az ezektől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást saját hatáskörben csak a Kormány egyedi döntése alapján indíthat.

Amennyiben érintett szervezetként 2019. május 11. napján vagy azt követően az előírt határidőben regisztráltam a Portálon, feltölthettek-e beszerzési igényt és indíthatok saját hatáskörben az igény kielégítésére beszerzési eljárást?

A Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényét, a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét a kezdő naptól számított 150. nap elteltét követően töltheti fel a Portálra.

A fentiek alapján az egyes informatikai beszerzések megindítása vonatkozásában a Korm. rendelet 3. fejezetében meghatározott eljárásrend 2019. szeptember 8. napjától irányadó. Főszabály szerint a kezdő napot követő 150. nap elteltéig a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos „moratórium” lép életbe, mely beszerzési tilalom alól a Korm rendelet 30. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kivételek az irányadók. 

Milyen eljárásrendet kell azon érintett szervezetnek az éves beszerzési és fejlesztési tervei feltöltése során követnie, amely esetében a beszerzési és fejlesztési terv más jogszabály rendelkezései szerinti egyéb jóváhagyáshoz kötött, de a Korm. rendeletben biztosított - a jóváhagyási eljárásrendre is kiterjedő - megállapodás, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter és a feladatkörben érintett más miniszter között még nem jött létre?

Azt a körülményt, hogy 

a) az érintett szervezet beszerzési és fejlesztési terve más jogszabály rendelkezései szerinti egyéb jóváhagyáshoz kötött-e, vagy

b) az egyéb jóváhagyás beszerzésére a benyújtást megelőzően sor került-e 

sem a DKÜ Zrt. vagy az NHIT, sem a miniszter nem vizsgálja, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes mértékben az érintett szervezet viseli. A miniszter a DKÜ Zrt. útján az ágazati miniszter kérésére a benyújtott beszerzési és fejlesztési tervekről bármikor adatot szolgáltat.

Ezen érintett szervezet önállóan, vagy a minisztérium döntésétől függően, az ágazati minisztérium útján tölti fel terveit a Portálon keresztül a DKÜ Zrt. részére.

 Felhívjuk a figyelmet, hogy

 a) a 2019. évre vonatkozó éves beszerzési és fejlesztési terveket 2019. július 9. napjáig,

b) a 2020. évre vonatkozó éves beszerzési és fejlesztési terveket 2019. szeptember 30. napjáig

kell a Portálra feltölteni.

Mindaddig, amíg az érintett miniszterek között a megállapodás nem jön létre, az érintett szervezetek, a Korm. rendelet szerinti jóváhagyás céljából, önállóan nyújthatják be a DKÜ Zrt. részére a terveket.

Milyen eljárásrendet kell azon érintett szervezetnek követnie, amely esetében a beszerzési eljárás megvalósítása más jogszabály rendelkezései szerinti egyéb jóváhagyáshoz kötött, de a Korm. rendeletben biztosított – a jóváhagyási eljárásrendre is kiterjedő – megállapodás, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter és a feladatkörben érintett más miniszter között még nem jött létre?

Azt a körülményt, hogy

a) az érintett szervezet beszerzési igénye más jogszabály rendelkezései szerinti egyéb jóváhagyáshoz kötött-e, vagy

b) az egyéb jóváhagyás beszerzésére a benyújtást megelőzően sor került-e 

sem a DKÜ Zrt. vagy az NHIT, sem a miniszter nem vizsgálja, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes mértékben az érintett szervezet viseli. A miniszter a DKÜ Zrt. útján az ágazati miniszter kérésére a DKÜ Zrt. részére benyújtott beszerzési igényekről bármikor adatot szolgáltat. 

Mindaddig, amíg az érintett miniszterek között a megállapodás nem jön létre, az érintett szervezetek, a Korm. rendelet szerinti jóváhagyás céljából, önállóan nyújthatják be a DKÜ Zrt. részére a beszerzési igényüket.

Mikor valósulhat meg az érintett szervezet Korm. rendeletben meghatározott beszerzési eljárása?

Az érintett szervezet Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárása

a) a 9. § szerinti esetben – a 9. § (10) bekezdés szerinti eset kivételével – a DKÜ Zrt. „megfelelő” minősítése esetén,

b) a 10. és 11. § szerinti esetekben – a 10. § (14) bekezdés szerinti eset kivételével – a 10. § szerint csak az ott meghatározott eseteiben, míg a 11. § szerint minden esetben az NHIT támogató véleménye, a DKÜ Zrt. „megfelelő” minősítése és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása esetén

valósulhat meg. 

Ha az érintett szervezet beszerzési eljárása megvalósítása más jogszabály rendelkezései szerinti egyéb – a feladatkörben érintett miniszter vagy általa kijelölt szervezet vagy személy általi – jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyás a Korm. rendelet szerinti miniszteri jóváhagyást nem helyettesíti vagy pótolja.

Alkalmazhatóak-e a Korm. rendelet további rendelkezései a Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében, valamint a 10. § (14) bekezdésében szabályozott esetekben?

A 9. § (10) bekezdés szerinti, valamint a 10. § (14) bekezdés szerinti esetekben az érintett szervezet által saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljárásra a Korm.rendelet 9. § (10) bekezdés szerinti, valamint a 10. § (14) bekezdés szerinti körülmény beálltát követően a Korm. rendelet már nem alkalmazandó, így rájuk nem vonatkoznak többek között 

a) a 13. § (8)-(9), valamint (12) bekezdésében foglalt előírások,

b) továbbá a 27/A-27/D. §-ban foglalt kivételek sem.

Alkalmazhatóak-e a Korm. rendelet 27/A-27/D. §-ban foglalt szabályok akkor, ha a beszerzési eljárás lefolytatására a 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor?

Ha a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet nevében és javára eljárva a DKÜ Zrt. folytatja le, akkor a Korm. rendelet

a) 13. § (9) és (12) bekezdésében foglalt előírások, és

b) a 27/A-27/D. §-ban foglalt kivételek is alkalmazandók.

Alkalmazhatóak-e a Korm. rendelet 27/A-27/D. §-ban foglalt szabályok akkor, ha a beszerzési eljárás lefolytatására a 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor?

Amennyiben a DKÜ Zrt. a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett szervezetnek visszaadja, akkor a Korm. rendelet

a) 13§ (8) és (9) bekezdésében foglalt előírások alkalmazandók, azonban

b) a 27/A-27/D. §-ban foglalt kivételek nem.